KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez UOKIK - opublikowano projekt ustawy

W dniu 21 września 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej („Projekt Ustawy”).

23 września 2020

Projekt stanowi krok w stronę realizacji zapowiedzianego scedowania dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego na Prezesa UOKiK, o czym pisaliśmy w dniu 7 września 2020 r.

Projektu Ustawy przewiduje, że będzie ona określała:

1)     zasady rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego,

2)     zadania Prezesa UOKiK w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego,

3)     tryb prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego,

4)     zasady finansowania systemu ochrony klientów oraz

5)     zasady funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej.

Poza zmianami wynikającymi z przeniesienia obecnych kompetencji Rzecznika Finansowego na Prezesa UOKiK (w szczególności określenie zadań realizowanych przez Prezesa UOKiK oraz prowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozpatrywania sporów) Projekt Ustawy nie wprowadza rewolucji w zakresie pozostałych, mających zastosowanie do instytucji finansowych regulacji, a zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności nie przewiduje zmian w zakresie terminów na rozpatrzenie reklamacji oraz konsekwencji uchybienia tym terminom (uznanie, że reklamacja zostaje rozpatrzona zgodnie z jej treścią).

Swoistą nowością będzie rola Koordynatora prowadzącego pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Koordynator taki będzie powoływany przez Prezesa UOKiK na czteroletnią kadencję spośród osób, które

1)     korzystają z pełni praw publicznych;

2)     nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec nich zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;

3)     posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz wyróżniają się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

4)     znają co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej;

5)     cieszą się nieposzlakowaną opinią oraz

6)     nie są członkami partii politycznych.

Wprowadzenie roli Koordynatora wydaje się krokiem w stronę sformalizowania obecnego stanu rzeczy, w którym postępowania pozasądowe są prowadzone przez osoby upoważnione przez Rzecznika Finansowego, od których wymaga się wyróżniania się wiedzą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie oraz posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w tym obszarze. Rolę osób, o których mowa w zdaniu poprzednim przejmą członkowie zespołu Koordynatora, które zostaną przez niego upoważnione do prowadzenia postępowań.

Co istotne Projekt Ustawy nie przewiduje również zmian w maksymalnej wysokości kar pieniężnych, które będą mogły być nakładane na podmioty rynku finansowego (do 100 000 zł).

Projekt Ustawy przewiduje również szereg zmian w obowiązujących już aktach prawnych wynikających z likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego i przekazania jego kompetencji w ręce Prezesa UOKiK.

Projekt Ustawy przewiduje, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (za wyjątkiem części przepisów, głównie organizacyjnych i nie mających wpływu na prawa i obowiązki instytucji rynku finansowego, które wchodzą w życie odpowiednio wcześniej).

Termin na zgłaszanie uwag do Projektu Ustawy w ramach uzgodnień zewnętrznych upływa w dniu 25 września 2021 r.

Będziemy Państwa informować o dalszych etapach prac nad Projektem Ustawy.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn