KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez tfi

W dniu 21 września 2020 r. Ministerstwo Finansów przekazało podmiotom biorącym udział w procesie legislacyjnym kolejną wersję projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych („Projekt Rozporządzenia”) uwzględniającą zmiany wynikające z uwag zgłoszonych w trakcie pierwszych uzgodnień i konsultacji publicznych.

21 września 2020

Dalsze zmiany wprowadzone do Projektu Rozporządzenia dotyczą przede wszystkim kryteriów jakie muszą spełniać członkowie zarządu i rady nadzorczej towarzystwa oraz ich oceny i weryfikacji przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Zmiany obejmują m.in.:

1)      doprecyzowanie wymogów posiadania przez członków organów tfi nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia, niezbędnego do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania towarzystwem funduszy inwestycyjnych;

2)      doprecyzowanie zasad oceny i weryfikacji przez tfi spełniania w/w wymogów;

3)      doprecyzowanie zasad dokumentowania przez tfi procesu oceny i weryfikacji spełniania w/w wymogów;

4)      wprowadzenie obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o tym, że członek zarządu lub rady nadzorczej przestał spełniać ustawowe wymogi;

5)      wprowadzenie wymogu niezwłocznego informowania rady nadzorczej towarzystwa przez audytora o przypadku ujawnienia w toku audytu okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa wykroczenia lub rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.

W ramach przekazanego projektu Rozporządzenia rozstrzygnięto również kwestie będące przedmiotem nieusuniętych rozbieżności, w zakresie których konieczne było podjęcie decyzji rozstrzygającej przez członka Kierownictwa Ministerstwa Finansów, w tym w szczególności doprecyzowano, że działająca w towarzystwie funduszy inwestycyjnych komórka nadzoru zgodności działalności z prawem będzie zobowiązana do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, a nie jak w pierwotnym projekcie do ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego.

Termin zgłaszania uwag do Projektu Rozporządzenia upływa w dniu 24 września br. o godzinie 12:00.

Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych nad niniejszym projektem rozporządzenia. O niniejszym procesie legislacyjnym, w tym o zgłoszonych przez Kancelarię uwagach, jak również o przebiegu konferencji uzgodnieniowej pisaliśmy na naszej stronie internetowej we wpisach z dnia 21 kwietnia 2020 r. oraz 21 maja 2020 r. oraz 30 czerwca 2020 r.

Zapraszamy towarzystwa funduszy inwestycyjnych do zgłaszania za naszym pośrednictwem uwag do projektu.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn