KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Informacja o cenach transferowych - pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienie odpowiedzi na pytania podatników w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych.

2 października 2020

Objaśnienia MF mają służyć ułatwieniu podatnikom wywiązywania się z nowego obowiązku raportowania w ramach informacji TPR.

Czym jest raportowanie TPR?

Informacja o cenach transferowych, zwana TPR, stanowi zbiór informacji o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach określanych rajami podatkowymi.

W odniesieniu do transakcji realizowanych w latach 2017-2018 podatnicy zobowiązani byli do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Natomiast w odniesieniu do transakcji realizowanych od 2019 r. ww. sprawozdanie zostało zastąpione informacją o cenach transferowych.

Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.

W związku z pandemią COVID-19 ww. termin został przedłużony:

 • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca do 30 września 2020 r.;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W Objaśnienia MF zawarte zostały odpowiedzi m. in. następujące pytania:

 1. Czy w informacji TPR należy wykazać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2019 są kontynuowane (np. pożyczkę wydaną w 2018 r., a spłacaną w 2019 r.)?
 2. Kto i w jakim zakresie składa informację TPR, jeśli w trakcie roku nastąpiło połączenie z inną spółką? Czy w informacji TPR składanej przez spółkę przejmującą za jej rok podatkowy należy ująć także transakcje spółki przejętej sprzed połączenia?

Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, czy połączenie nastąpiło z zamknięciem ksiąg spółki przejmowanej, czy bez ich zamknięcia.

Wariant I – księgi spółki przejmowanej zostały zamknięte

Spółka przejmująca składa informację TPR, uwzględniając w niej transakcje kontrolowane realizowane przez tę spółkę w trakcie roku. Spółka nie ujmuje w informacji TPR transakcji spółki przejętej, realizowanych w okresie przed połączeniem. Jeżeli natomiast w okresie przed połączeniem spółka przejmująca realizowała transakcje kontrolowane ze spółką przejmowaną, to takie transakcje (do momentu połączenia) spółka przejmująca również ujmuje w informacji TPR składanej w swoim imieniu.

Transakcje realizowane przez spółkę przejętą, w okresie do momentu połączenia, wykazywane są odrębnie w informacji TPR dotyczącej tej spółki. Informacja TPR za skrócony rok podatkowy, obejmujący okres do zamknięcia ksiąg, powinna zostać złożona w terminie 9 miesięcy po zakończeniu skróconego roku podatkowego, z uwzględnieniem przedłużenia terminu w związku z wprowadzonym w marcu 2020 r. stanem epidemii. Informację TPR w odniesieniu do spółki przejętej składa jej następca prawny, tj. spółka przejmująca.

Wariant II – księgi spółki przejmowanej nie zostały zamknięte

Spółka przejmująca po zakończeniu swojego roku podatkowego składa informację TPR, w której wykazuje zarówno transakcje kontrolowane realizowane przez tę spółkę w całym okresie sprawozdawczym, jak i transakcje kontrolowane realizowane w tym okresie przez spółkę przejmowaną – do momentu jej przejęcia.

 1. Kto składa informację TPR w odniesieniu do spółek w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej?

Podmiotami powiązanymi, których dotyczy obowiązek złożenia informacji TPR, są spółki tworzące PGK, a nie PGK jako podatnik. Zatem każda ze spółek tworzących PGK podlega odrębnie obowiązkowi złożenia informacji TPR i składa ją w odniesieniu do zawieranych przez nią transakcji.

 1.  Czy wartość transakcji należy podawać w kwocie netto (bez VAT) czy brutto?

Wartość transakcji należy podać w kwocie netto w złotych (tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług) – analogicznie do zasady dot. sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 1. Jak należy ująć transakcję zarządzania płynnością (cash pooling) z perspektywy instytucji finansowej jako podmiotu świadczącego usługę obsługi tej struktury dla podmiotów powiązanych?

Transakcja obsługi podmiotów powiązanych w ramach struktury cash pooling, z perspektywy świadczącej tę obsługę instytucji finansowej, powinna zostać wykazana z uwzględnieniem zakresu świadczonej usługi.

W przypadku gdy instytucja finansowa pełni jedynie funkcję obsługową (nie udo­stępnia finansowania), cash pooling może zostać ujęty w kategorii 1206 Inne trans-akcje finansowe – sprzedaż (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring). Jeśli natomiast zakres usługi obejmuje także udostępnianie finansowania, trans­akcja (jako zbliżona charakterem do produktów udzielania finansowania) może zostać wykazana kategorii 1201 – Transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczka, nabycie obligacji lub inna forma).

Objaśnienia MF zawierają łącznie 104 pytania wraz z odpowiedziami.

Całość Objaśnień dostępna jest pod niniejszym linkiem:

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn